Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti OKAN Trading s. r. o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Společnost OKAN Trading spol. s r. o., se sídlem Libušina 50, 592 02 Svratka, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115867 (dále též „OKAN Trading spol. s r. o.“ nebo „prodávající“) vydává Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvám týkajících se dodávek zboží (dále jen „VOP“) v souladu s ustanoveními § 1751 až 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti ze smluv týkajících se dodávky zboží mezi společností OKAN Trading spol. s r. o. na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako zákazníkem na straně druhé (dále jen „smlouva“), ve které je na tyto VOP odkázáno (ať již v nabídce nebo samotné smlouvě) nebo s jejichž zněním se zákazník před podpisem této smlouvy seznámí, což stvrdí svým podpisem nebo což jiným způsobem potvrdí. Zákazník je povinen se se zněním VOP před podpisem smlouvy seznámit. Tyto všeobecné obchodní podmínky (prodejní a dodací, dále i Podmínky nebo VOP) platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem, a to i v případě, že budou uzavřeny pozdější smlouvy bez odvolávky na tyto Podmínky, nebo k nim tyto Podmínky nebudou přiloženy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně. Nákupní podmínky zákazníka, jakož i jiné smluvní podmínky jsou tímto odmítnuty, jestliže nebyly výslovně písemně přijaty společností. Přijetí dodávek a výkonů společnosti je považováno za souhlas s těmito Podmínkami.

1.3.  Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí obdobně i na uzavírání jiných typů smluv prostřednictvím internetového obchodu, zejména smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb, pokud je prodávající (nebo také poskytovatel služeb) nabízí. Tam, kde se v této smlouvě mluví o zboží, rozumí se tím také služby, pokud tyto prodávající poskytuje.

1.4.  Ta ustanovení obchodních podmínek, které se týkají pouze spotřebitele, se použijí pouze na uzavírané smlouvy, ve kterých je zákazník spotřebitelem. Na ostatní uzavírané smlouvy, ve kterých zákazník není spotřebitelem, se obchodní podmínky použijí pouze v rozsahu, v jakém neupravují specifické podmínky pro spotřebitele.

1.5.  Od obchodních podmínek je možné se odchýlit, a to ujednáním odlišných ustanovení v písemné smlouvě. Odlišná ustanovení v písemné smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek zde uvedených. Smluvní strany prohlašují, že písemnost dokumentu je zachována, pokud byly odlišné podmínky sjednány elektronicky skrze e-mailové adresy, pokud se e-mailová adresa zákazníka od počátku zahájení komunikace, tj. odeslání elektronické objednávky skrze e-shop prodávajícího nezměnila.

1.6.  Strany si tímto sjednávají, že v případě, že by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, jejich vztah se řídí českým právem. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů tímto nejsou dotčena.

1.7.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy se řídí zněním obchodních podmínek platných k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Smluvní vztah mezi společností OKAN Trading spol. s r. o. a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy společnost OKAN Trading spol. s r. o. písemně potvrdí zákazníkovu objednávku na zboží požadované zákazníkem. Před podpisem závazné objednávky je zákazník povinen společnosti OKAN Trading spol. s r. o. sdělit specifický účel, pro které má být zboží použito. Nesdělí-li zákazník žádný specifický účel zboží, tak platí, že za to, zda zboží dle výběru je vhodné pro konkrétní účel zákazníka, odpovídá v plném rozsahu zákazník, a nikoliv společnost OKAN Trading spol. s r. o. Společnost OKAN Trading spol. s r. o. v takovém případě odpovídá pouze za to, že zboží je použitelné pro obvyklý účel, pro který se zboží obdobného typu užívá. Objednávkou zákazník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.

2.2.  Proces uzavření smlouvy probíhá tak, že zákazník na webových stránkách nebo jiným způsobem (u obchodního zástupce, telefonicky, osobně) zadá nezávaznou poptávku. Na základě této poptávky společnost OKAN Trading spol. s r. o. vypracuje nezávaznou nabídku, kterou zašle zákazníkovi. Nabídka bude obsahovat zejména nabídku podmínek, za kterých má být uzavřena smlouva, zejména specifikaci zboží, cenu za zboží dle zákazníkova požadavku, navržený termín a způsob dodání zboží, dobu, po kterou je nabídka závazná. Není-li ve smlouvě doba platnosti nabídky specifikována, je doba platnosti nabídky 90 dnů. V této době je zákazník oprávněn zaslat prodávajícímu písemnou závaznou objednávku. Uvedení zboží na webových stránkách prodávajícího není nabídkou na uzavření smlouvy nebo dodání tohoto zboží, použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

2.3.  Zvláštní požadavky zákazníka (např. týkající se obalu, způsobu dodání nebo kvality atd.) je nutno v každé objednávce výslovně a písemně specifikovat. Společnost OKAN Trading spol. s r. o. si vyhrazuje právo každou objednávku i bez uvedené důvodu odmítnout nebo navrhnout změnu. V případě změny objednávky se taková změněná objednávka považuje za nový návrh smlouvy s tím, že smluvní vztah je uzavřen nejdříve okamžikem, kdy obě smluvní strany souhlasí bez výhrad s návrhem druhé smluvní strany. Součástí objednávky je rovněž uvedení ceny zboží včetně DPH a rovněž podmínek dodání včetně předpokládaného termínu dodání, který nesmí být odlišný od údajů uvedených v nabídce prodávajícího.

2.4. Zadané a odsouhlasené rozměry již během výroby nelze měnit!

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena zboží bude uhrazena zákazníkem na základě faktury (daňového dokladu), která má náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy bylo zboží dodáno zákazníkovi.

3.2. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. DPH v zákonné výši bude připočteno k ceně zboží.

3.3. Nedohodnou-li se strany jinak, bude kupní cena za zboží splatná následovně:

3.3.1. 50% kupní ceny do 14 dnů ode dne doručení faktury před zahájením výroby; zákazník bere na vědomí, že před úhradou této části kupní ceny nebude ze strany prodávajícího zahájena výroba zboží; o dobu prodlení s úhradou zákazníka se automaticky prodlužuje termín dodání zboží zákazníkovi,

3.3.2. 50% kupní ceny do 14 dnů ode dne doručení faktury po předání zboží.

3.4. Platební povinnost zákazníka je splněna teprve tehdy, když byla fakturovaná částka v plné výši připsána na bankovní účet společnosti OKAN Trading spol. s r. o.

3.5.  Zákazník bere na vědomí, že zboží dodávané prodávajícím je vyráběno na míru (a to včetně materiálu, jeho rozměrů, barvy apod.) a až na základě požadavku zákazníka, nejedná se o sériově vyráběné zboží. Při zrušení závazné objednávky z jiného důvodu, než že prodávající poruší svou povinnost sjednanou smlouvu, bude účtován zákazníkovi storno poplatek ve výši 20% nebo 50% z ceny objednávky, a to v závislosti na postupu prací. 20% storno poplatek je účtován v případě zrušení zakázky, než je tato zadána do výroby. Poplatek ve výši 50% ceny objednávky bude účtován, pokud bude objednávka zrušena poté, kdy je zakázka vyrobena nebo probíhá výroba dané zakázky.

3.6.  Při prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění je společnost OKAN Trading spol. s r. o. oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje právo požadovat náhradu škody v plné výši.

3.7.  Zákazník není oprávněn z jakéhokoli důvodu zadržovat platby po jejich splatnosti. Zákazník je oprávněn započíst své pohledávky pouze se souhlasem společnosti OKAN Trading spol. s r. o. Spotřebitel je oprávněn zadržet platby pouze v souladu se zákonem.

3.8.  V případě prodlení se splněním jakéhokoliv závazku zákazníka vůči společnosti OKAN Trading spol. s r. o. si společnost OKAN Trading spol. s r. o. vyhrazuje právo pozdržet nebo zrušit všechny objednávky zákazníka až do doby řádného splnění všech závazků a uplatněním tohoto práva se nedostává do prodlení s dodáním zboží.

3.9.  Společnost OKAN Trading spol. s r. o. je oprávněna od smlouvy ihned odstoupit nebo požadovat dodatečné zajištění peněžitých závazků zákazníka, zjistí-li závažné zhoršení majetkových poměrů zákazníka (např. pohledávky po splatnosti, konkurs, exekuce), v jejichž důsledku hrozí, že by zákazník nebyl schopen uhradit cenu objednaného zboží.

Ceny společnosti platí, pokud není domluveno jinak, z jednotlivých provozoven společnosti. Náklady spojené s dopravou nebo zasláním zboží zákazníkovi společnost účtuje zvlášť. Dopravce a trasu přepravy určuje společnost.

Ceny jsou uváděny v Kč, není-li dohodnuto jinak a bez DPH. Ke každé ceně je připočítána DPH dle aktuálně platné sazby.

V případě jakékoliv změny návrhu nebo specifikace, o niž zákazník požádá až po předložení nabídky, nebo po uzavření smlouvy, je společnost oprávněna provést odpovídající změnu navržené nebo smluvní ceny.

Pokud mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání vznikne vážná změna určitých nákladových faktorů, například výrazná změna devizového kurzu, změna nákupních cen, dopravy apod., může být smluvená cena upravena v souladu s vlivem rozhodujících nákladových faktorů.

Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura (daňový doklad), kterou je společnost oprávněna vystavit Platba proběhne v hotovosti nebo bankovním převodem. Dnem zaplacení je den přijmutí hotovosti nebo den připsání platby na účet společnosti. Při zpoždění platby je společnost oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

Pokud u zákazníka dojde k prodlení s platbou za předchozí dodávky nebo dojde k podstatnému zhoršení jeho majetkových poměrů (konkurs, majetkové a jiné vyrovnání apod.), je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud ještě není splněna a zákazník do jednoho týdne po příslušné výzvě nezaplatí splatné závazky. Při prodlení s platbou budou dosud nezaplacené platby zákazníka z oboustranných obchodů splatné ihned.

Vzájemné závazky a pohledávky společnosti a zákazníka lze započítávat pouze po předchozí oboustranné písemné dohodě. Směnky a šeky jsou považovány za realizované až po jejich proplacení.

Faktura a platba musí být provedena v měně stanovené ve smlouvě.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Objednané zboží je zákazník standardně, tj. není-li v písemné smlouvě mezi stranami výslovně sjednáno něco jiného, povinen odebrat v sídle společnosti OKAN Trading spol. s r. o. uvedeného v hlavičce těchto VOP. Společnost OKAN Trading spol. s r. o. však nabízí možnost sjednat si rovněž jiný způsob dodávky objednaného zboží, např. prostřednictvím přepravce. V případě takového požadavku ze stran zákazníka je tento povinen uvést tuto skutečnost do poptávky. Cena za přepravu uvedená v nabídce je pouze orientační a bude mezi stranami specifikovaná po reálné výrobě zboží. Zákazník bere na vědomí, že skutečná váha, objem a rozměry finálního zboží mohou mít vliv na cenu přepravy, která se v závislosti na tom bude měnit. Nebude-li zákazník souhlasit s navýšením ceny dopravy v návaznosti na změnu váhy, objemu nebo rozměrů, není prodávající povinen dopravu zákazníkovi zajistit a zákazník je povinen převzít si zboží v sídle společnosti OKAN Trading spol. s r. o. nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení prodávajícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu, která mu vznikla v souvislosti se zrušením dopravy (např. Storno poplatek přepravci). Případná již uhrazená cena ponížená o případné storno poplatky za dopravu bude v takovém případě zákazníkovi vrácena na účet, ze kterého byla uhrazena, případně na účet, který zákazník uvede.

4.2.  V případě dodatečného požadavku na změnu dopravy ze strany zákazníka po uzavření smlouvy tomuto nemusí být ze strany prodávajícího vyhověno. Zákazník bere na vědomí, že nebude-li sjednáno jinak, odpovídá za podmínky přepravy zákazník. Zákazník bere na vědomí, že podmínky a způsob zajištění přepravy a skladování může mít vliv na vlastnosti zboží.

4.3.  Povinnost dodání je společností OKAN Trading spol. s r. o. splněna umožněním převzetí zboží v sídle společnosti, o čemž je prodávající povinen zákazníka informovat, nebo předáním zboží prvnímu přepravci. Je-li zákazník spotřebitelem, je zboží dodáno okamžikem předání spotřebiteli, nebo osobě jím pověřené převzetím zboží. Okamžikem dodání zboží vzniká prodávajícímu nárok na vystavení faktury na úhradu druhé části kupní ceny.

4.4.  Termín dodání objednaného zboží společnost OKAN Trading spol. s r. o. vždy uvede v nabídce. Termín dodávky uvedený v objednávce je však pouze předběžný a informativní a je vždy upřesněn dodatečně. Přesné datum předání bude stanoveno na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím. Nedohodnou-li se strany, resp. neposkytne-li zákazník součinnost nezbytnou k uzavření dohody o přesném termínu doručení zboží, bude zboží doručeno zákazníkovi uplynutím dne následujícího po dni, ve kterém bylo zákazníkovi sděleno, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Termínu uvedeného v nabídce a objednávce se nelze dovolávat. Termín dodání zboží se automaticky prodlužuje o trvání prodlení zákazníka se splněním jakékoli povinnosti dle této smlouvy.

4.5.  Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno něco jiného.

4.6.  Zákazník je povinen zboží v dohodnutém termínu dodání převzít. Poruší-li tuto povinnost, je povinen prodávajícímu nahradit veškerou újmu z toho vzniklou, a to zejména náklady na vrácení zboží, skladné a případné náklady na opětovné dodání zboží.

4.7.  Prodávající neodpovídá za škody způsobené při přepravě zboží. Veškeré takové vady je nezbytné hlásit přímo přepravci, případně poškozenou zásilku od přepravce nepřijmout. Zboží bude předáno osobě, která se prodávajícímu prokáže identifikací objednávky, resp. údajů v ní uvedených. Prodávající je oprávněn vyzvat osobu, která zboží přebírá, k identifikaci.

4.8.  Za prodlení se splněním povinnosti odebrat zboží, může společnost OKAN Trading spol. s r. o. uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení. Společnost OKAN Trading spol. s r. o. může vedle smluvní pokuty požadovat náklady na uskladnění zboží a škodu, která mu v důsledku prodlení zákazníka vznikla.

5. PŘECHOD VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

5.1.  Vlastnické právo ke zboží na zákazníka přechází teprve úplným zaplacením ceny za zboží.

5.2.  Nebezpečí škody na zboží na zákazníka přechází smluveným dnem dodání, či dnem dodání zboží podle čl. 4., podle toho, který z uvedených dní nastane nejdříve.

Riziko a vlastnické právo

Riziko a tím i odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží přechází ze společnosti na zákazníka dnem splnění dodávky, tj. dnem předání zboží prvnímu dopravci, nebo určené osobě.

Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení pohledávky (včetně případných úroků z prodlení a nákladů spojených s vymáháním platby) vlastnictvím společnosti.

Společnost může výrobky získat kdykoliv zpět v případě, že nedojde k nabytí vlastnického práva zákazníkem a zákazník tímto uděluje společnosti souhlas ke vstupu do provozních prostor ,domu bytu nemovitosti  zákazníka za účelem opětovného získání zboží, jehož vlastnictví nebylo zákazníkovi postoupeno. Jestliže o to společnost požádá, zákazník bude skladovat zboží odděleně od ostatního zboží a zajistí, aby bylo zřetelně označeno jako zboží společnosti.

Zboží dodávané společností je doporučeno k odborné montáži.

 Vyšší moc

Společnost není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže její prodlení nebo prodlení subdodavatelů, bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jakými jsou např. válka, přírodní katastrofy, stávky, nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku společnosti.

O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran. Pokud by realizace smlouvy v důsledku těchto událostí byla prodloužena o více než dva (2) měsíce, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, aniž by zákazníkovi vznikl nárok na náhradu škody.

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY – ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1.  Zboží je vadné, není-li zákazníku dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány zvlášť, platí údaje o jakosti a provedení uvedené u zboží v katalogu internetového obchodu, jinak prodávající plní v běžné jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel. Tato odpovědnost za vady prodávajícího není zárukou za jakost dle ustanovení §2113 a násl. občanského zákoníku.

6.2.  Práva zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.3.  Zákazník je povinen při převzetí zboží pečlivě prohlédnout a bezodkladně upozornit společnost OKAN Trading spol. s r. o. na případné vady zboží. Zjevné vady zboží, které nebyly odhaleny v okamžiku přechodu nebezpečí na zákazníka není zákazník oprávněn uplatňovat. Vady, resp. neshody související s charakteristikou, resp. přírodními změnami materiálu (dřeva) a rozdílné barevnosti nejsou považovány za vady – jedná se o přirozený proces. . Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to od okamžiku, kdy je zákazník zjistil, nebo mohl zjistit při vynaložení náležité péče, nejpozději však do 6 měsíců od dodání zboží. Reklamaci je možné učinit pouze písemným oznámením na adresu sídla společnosti OKAN Trading spol. s r. o. Pokud není dohodnuto jinak, platí při uplatnění vad a nároků z nich ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za vady.

6.4.  Zákazník bere výslovně na vědomí, že za vadu zboží nemohou být považovány změny vzhledu zboží způsobené specifickými vlastnostmi zboží a materiálu, z kterých je zboží vyrobeno, zejména zákazník bere na vědomí, že:

 • Dřevěné výrobky se mohou vzhledově (tj. jak barvou, vzhledem, tak texturou) lišit od výrobků či výsledků, které jsou uvedeny na fotografiích k výrobkům, a to z důvodu nemožnosti zajistit stejnost použitých materiálů přírodních zdrojů nebo provádění služeb manuálně,
 • Dřevěné výrobky mohou obsahovat drobné nesrovnalosti plynoucí z nepravidelnosti a nepředvídatelnosti charakteristiky dřeva jako přírodního materiálu – zejména praskliny, rýhy a suky v textuře dřeva nemohou být hodnoceny jako vady díla,
 • Dřevěné produkty budou v průběhu času mírně měnit odstíny barev, a to v důsledku běžných přírodních procesů, kterým nelze zabránit,
 • Dřevěné produkty mohou v čase i prostředí v rámci přírodního procesu – přirozené roztažnosti dřeva a dalších vlastností, měnit svůj vzhled i velikost,
 • Glazura na výrobcích může v průběhu času dále vysychat a může docházet k lokálním odlupkům nebo opotřebení materiálu v důsledku přírodních procesů vysychání,
 • Tolerovaná odchylka pily, které nelze zabránit a která je v souladu s technickými normami, činí 0,5mm až 1,5 cm,
 • Tolerovaná odchylka řeziva – polotovaru či výrobku, které nelze zabránit a která je v souladu s technickými normami, činí 0,01 mm až 2 mm.

6.5.  Podmínkou záruky a odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Společnost může poskytnout pokyny k dané údržbě, avšak ta závisí i na způsobu instalace a použití zboží. Prodávající neodpovídá za instalaci a užívání zboží a výrobku, pokud instalaci na pokyn zákazníka nezajišťuje. Instalace zboží musí být provedena odpovědnou osobou, která bude dodržovat veškeré právní předpisy a příslušné technické normy.

6.6.  Je-li shledáno, že zboží vykazuje vady, má zákazník práva z vadného plnění. Prodávající odstraní vadu dodáním nového nebo chybějícího zboží či jeho části nebo opravou, a to v závislosti na uvážení prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vadu zboží ani ve lhůtě 60 dnů nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník následně požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.7.  Vyjma ustanovení odst. 6.3., 6.4., 6.5. se ostatní ustanovení tohoto článku nepoužijí, pokud je zákazník spotřebitelem.

6.8.  Zákazník má právo reklamovat vady, pouze pokud vznikly vadnou výrobou ve výrobním procesu společnosti.

6.9.  Vyřízením reklamace se neposkytuje nová záruka za jakost ani neběží nová lhůta odpovědnosti za vady.

6.10 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba)

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE Z VAD

7.1.  Ustanovení tohoto článku platí pouze v případě, že je zákazník spotřebitel. Pro smlouvu uzavřenou se spotřebitelem platí také ustanovení článku 6.3., 6.4., 6.5. a 6.7. těchto VOP. Odpovědnost za vady prodávajícího poskytovaná v zákonném rozsahu v souladu s tímto článkem není zárukou za jakost dle ustanovení §2113 a násl. občanského zákoníku.

7.2.  Prodávající odpovídá zákazníku, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníku, že v době, kdy zákazník zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4.  Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době maximálně dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato doba se v případě koupě již použitého spotřebního zboží zkracuje na polovinu. Zákazník není oprávněn uplatnit právo z vady:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5.  Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odstavci prvním, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může zákazník odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

7.6.  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

7.7.  Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.8.  V případě, že má prodávající povinnost odstranit vadu zboží, splní tuto povinnost dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějícího zboží.

7.9.  Právo z vadného plnění zákazníku nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

7.10.  Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7.11.  V ostatních záležitostech se práva spotřebitele z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho § 2161 až 2174, a předpisy souvisejícími.

7.12.  Vyřízením reklamace se neposkytuje nová záruka za jakost ani neběží nová lhůta odpovědnosti za vady.

8. DOLOŽKA MLČENLIVOSTI

8.1. Zákazník se zavazuje k mlčenlivosti vůči třetím osobám o informacích, které mu byly v rámci závazkového vztahu sděleny a které nejsou veřejně známé, a dále se zavazuje, že bude on i jeho zaměstnanci a subdodavatelé považovat veškeré informace, které mu společnost OKAN Trading spol. s r. o. předá, za důvěrné.

9. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

9.1. Zákazník, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, ode dne převzetí zboží, splňuje-li podmínky stanovené v zákoně.

9.2.  Zákazník v odstoupení nemusí uvést důvod. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

9.3.  Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu specifikovanou v hlavičce těchto VOP.

9.4.  V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, prodávající je povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit zákazníku přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

9.5.  Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníku náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

9.6.  Zákazník odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě vrácení zboží je zákazník povinen odeslat zboží v původním originálním balení, včetně obalu zboží. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží, bude zákazníku vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část rovnající se nákladům na uvedení zboží do původního nepoškozeného stavu. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

9.7.  Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, tedy nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; tímto se rozumí zejména výrobky na míru zadané zákazníkem,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.8.  Zákazník není oprávněn zboží vrátit v případě, že zboží využil pro jiné účely než pro ověření základních vlastností a funkčnosti zboží.

9.9.  Na kupní cenu, která má být zákazníkovi vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, nároky na náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení a případně další pohledávky, které prodávajícímu za zákazníkem vznikly.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.  Společnost OKAN Trading spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každá taková změna bude zveřejněna na https:// www.duboverezivo.cz/, nebo zaslána zákazníkovi na vyžádání. Konkrétní smlouva se řídí vždy VOP platnými v den jejího uzavření.

10.2.  Právní vztahy vyplývající ze smlouvy, které nejsou ve smlouvě nebo v těchto VOP upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.  K řešení sporů vzniklých ze smluv či těchto VOP je příslušný soud podle sídla společnosti OKAN Trading spol. s r. o.

10.4.  Pokud jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neúčinné, zbývající ustanovení těchto VOP tímto nebudou ovlivněna.

10.5.  Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi společností OKAN Trading spol. s r. o. a zákazníkem a platí v plném rozsahu, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Jakékoli jiné podmínky platí pouze tehdy, pokud byly Prodávajícím písemně potvrzeny.

10.6.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.7.  Žádná ze stran neodpovídá za porušení smlouvy nebo prodlení v plnění dle smlouvy v případě, že takové porušení nebo prodlení bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci. Za okolnost vyšší moci se považují i případy, kdy požadované zboží není doručeno výrobcem zboží nebo subdodavatelem takového zboží.

Zásady zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů ve společnosti odpovídá povinnostem, které ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Více na 

https://sparovkarna.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju

Závěrečná ustanovení 

Pokud by se některé z ustanovení těchto Podmínek stalo neúčinným nebo ztratilo účinnost, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek nadále v platnosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinná ustanovení nahradí ustanoveními jinými, která se budou nejvíce blížit požadovanému ekonomickému účelu.

Smluvní vztahy se řídí právem České republiky. Pro všechny spory, které vyplývají ze smlouvy nebo vznikají v souvislosti se smlouvou je příslušný místně a věcně obchodní soud dle sídla společnosti a je rozhodující znění těchto Podmínek v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od   

Datum 1. 2. 2020  a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Společnosti nebo elektronicky na 

https://sparovkarna.cz/storage/app/media/vseobecne-obchodni-podminky-spolecnosti-okan-trading-sro.pdf

10.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2020. OKAN TRADING, s.r.o

POZOR – důležité informace!

Při přebírání balíku od dopravce zkontrolujte prosím pečlivě obal zásilky. Jakékoliv případné poškození obalu (díry, šrámy, zmačkané rohy atd.), hlaste prosím řidiči a nechte si zapsat stav balíku do předávacího protokolu.

Bez zápisu o poškození bohužel nelze škody vzniklé při přepravě reklamovat.

Stává se, že spedice v rychlosti předají zásilku, nechají si potvrdit předání a pokud pak zákazník dodatečně reklamuje, vždy je reklamace přepravcem zamítnuta.

Po převzetí zkontrolujte zásilku. Dokud se nepřesvědčíte, že nedošlo k poškození zboží, nezbavujte se obalu, ve kterém zboží dorazilo. Při nezachování původního obalu není možné případnou škodu posoudit a reklamovat u dopravce.

Pokud zjistíte poškození, napište nám prosím co nejdříve (nejpozději do 3 dnů od doručení balíku) na náš email sklady.reziva@gmail.com, abychom mohli poškození reklamovat u dopravce (později nahlášené reklamace dopravce zamítne).

Děkujeme za pochopení.

Kvalita výrobků tedy dřeva

Vzhledem k tomu, že masivní dřevo je přírodní materiál, u něhož ani zpracováním – tedy řezáním, hoblováním, broušením, sušením v sušárnách nelze zastavit některé procesy, mohou se u dodaného zboží, především u hoblovaného řeziva – prkna, hranoly… objevit tyto projevy takovýchto procesů:

a) mírné prasklinky a trhlinky ve dřevě
b) výskyt suků
c) výskyt míst s nahromaděnou smůlou – smolince
d) mírné prohnutí dlouhých prken a hranolů
e) odchylky v barevnosti dřeva
f) nepravidelná struktura dřeva
g) nepravé jádro

Tyto výše popsané defekty dřeva se dají odstranit lepením, tmeleníme , broušením, přichycením k rovnému podkladu. Jedná se o vady, které jsou pro dřevo typické a při dalším zpracování dřeva jsou odstranitelné.

U hotových výrobků – polotovarů a spárovek se vyspravené drobné vady – vylepené a vytmelené trhliny, přesukované vypadlé suky, vyfrézované nebo vyškrábané a vytmelené smolníky nepovažují za vady.

V případě objednávky vždy uvadejte přesné rozměry výrobku / specifikaci / ujednání normy dle ČSN

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník