Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti OKAN Trading s. r. o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost OKAN Trading spol. s r. o., se sídlem Libušina 50, 592 02 Svratka, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115867 vydává Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvám týkajících se dodávek zboží (dále jen „VOP“) v souladu s ustanoveními § 1751 až 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 1.2 VOP upravují vzájemná práva a povinnosti ze smluv týkajících se dodávky zboží mezi společností OKAN Trading spol. s r. o. na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako zákazníkem na straně druhé (dále jen „smlouva“), ve které je na tyto VOP odkázáno.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Smluvní vztah mezi společností OKAN Trading spol. s r. o. a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy společnost OKAN Trading spol. s r. o. a zákazník písemně potvrdí objednávku na zboží požadované zákazníkem. Před podpisem závazné objednávky je zákazník povinen společnosti OKAN Trading spol. s r. o. sdělit specifický účel, pro které má být zboží použito. Nesdělí-li zákazník specifický účel zboží, tak platí, že za to, zda zboží dle výběru je vhodné pro účely zákazníka, odpovídá plném rozsahu zákazník a nikoliv společnost OKAN Trading spol. s r. o.. Objednávkou zákazník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.

2.2 Zvláštní požadavky zákazníka (např. týkající se obalu, způsobu dodání nebo kvality atd.) je nutno v každé objednávce specifikovat. Společnost OKAN Trading spol. s r. o. si vyhrazuje právo objednávku odmítnout nebo změnit. Součástí objednávky je rovněž uvedení ceny zboží včetně DPH a rovněž podmínek dodání včetně předpokládaného termínu dodání.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena zboží bude uhrazena zákazníkem na základě faktury (daňového dokladu), která má náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od data jejího odeslání, pokud není dohodnuto jinak. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy bylo zboží dodáno zákazníkovi.

3.2 Platební povinnost zákazníka je splněna teprve tehdy, když byla fakturovaná částka v plné výši připsána na bankovní účet společnosti OKAN Trading spol. s r. o.. Při zrušení objednávky bude účtován storno poplatek ve výši 20% z ceny objednávky. 20% strono poplatek je účtován v případě zrušení zakázky, než se

dostane do výroby v případě odstoupení od smlouvy bude poplatek 50% když je zakázka vyrobena nebo probíhá výroba dané zakázky.
3.3 Při prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění je společnost OKAN Trading spol. s r. o. oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje právo požadovat náhradu škody v plné výši.

3.4 Zákazník není oprávněn z jakéhokoli důvodu zadržovat platby po jejich splatnosti. Zákazník je oprávněn započíst své pohledávky pouze se souhlasem společnosti OKAN Trading spol. s r. o..
3.5 V případě prodlení se splněním jakéhokoliv závazku zákazníka vůči společnosti OKAN Trading spol. s r. o. si společnost OKAN Trading spol. s r. o. vyhrazuje právo pozdržet nebo zrušit všechny objednávky zákazníka až do doby řádného splnění všech závazků a uplatněním tohoto práva se nedostává do prodlení s dodáním zboží.

3.6 Společnost OKAN Trading spol. s r. o. je oprávněna od smlouvy ihned odstoupit nebo požadovat dodatečné zajištění peněžitých závazků zákazníka, zjistí-li závažné zhoršení majetkových poměrů zákazníka (např. pohledávky po splatnosti, konkurs, exekuce), v jejichž důsledku hrozí, že by zákazník nebyl schopen uhradit cenu objednaného zboží.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Objednané zboží je zákazník standardně povinen odebrat v sídle společnosti OKAN Trading spol. s r. o.. Společnost OKAN Trading spol. s r. o. však nabízí možnost sjednat si rovněž jiný způsob dodávky objednaného zboží, např. prostřednictvím přepravce.

4.2 Povinnost dodání je společností OKAN Trading spol. s r. o. splněna umožněním převzetí zboží v sídle společnosti, nebo předáním zboží prvnímu přepravci.
4.3 Termín dodání objednaného zboží společnost OKAN Trading spol. s r. o. vždy uvede v objednávce. Termín dodávky uvedený v objednávce je však pouze předběžný a je vždy upřesněn dodatečně po dohodě mezi zákazníkem a společnosti OKAN Trading spol. s r. o., a tedy se ho nelze dovolávat.

4.4 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li ve smlouvě dohodnuto něco jiného.
4.5 Za prodlení se splněním povinnosti odebrat zboží, může společnost OKAN Trading spol. s r. o. uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení. Společnost OKAN Trading spol. s r. o. může vedle smluvní pokuty požadovat náklady na uskladnění zboží a škodu, která mu v důsledku prodlení zákazníka vznikla.

5. PŘECHOD VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

5.1 Vlastnické právo ke zboží na zákazníka přechází teprve úplným zaplacením ceny dané objednávky.
5.2 Nebezpečí škody na zboží na zákazníka přechází smluveným dnem dodání, či dnem dodání zboží podle čl. 4.2., podle toho, který z uvedených dní nastane nejdříve.

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

6.1 Zákazník je povinen při převzetí zboží pečlivě prohlédnout a bezodkladně upozornit společnost OKAN Trading spol. s r. o. na případné vady zboží. Zjevné vady zboží a rovněž vady související s charakteristikou, resp. přírodními změnami materiálu (dřeva) není zákazník oprávněn uplatňovat. Skryté vady je třeba reklamovat v termínu 5 dnů a to od okamžiku, kdy je zákazník zjistil, nebo mohl zjistit při vynaložení náležité péče, nejpozději však do 6 měsíců od dodání zboží. Reklamaci je možné učinit pouze písemným oznámením na adresu sídla společnosti OKAN Trading spol. s r. o.. Pokud není dohodnuto jinak, platí při uplatnění vad a nároků z nich ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za vady.

7. DOLOŽKA MLČENLIVOSTI

7.1 Zákazník se zavazuje k mlčenlivosti vůči třetím osobám o informacích, které mu byly v rámci závazkového vztahu sděleny a které nejsou veřejně známé, a dále se zavazuje, že bude on i jeho zaměstnanci a subdodavatelé považovat veškeré informace, které mu společnost OKAN Trading spol. s r. o. předá, za důvěrné.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Společnost OKAN Trading spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každá taková změna bude zveřejněna na https://www.duboverezivo.cz/, nebo zaslána zákazníkovi na vyžádání. Konkrétní smlouva se řídí vždy VOP platnými v den jejího uzavření.

8.2 Právní vztahy vyplývající ze smlouvy, které nejsou ve smlouvě nebo v těchto VOP upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
8.3 K řešení sporů vzniklých ze smluv či těchto VOP je příslušný soud podle sídla společnosti OKAN Trading spol. s r. o..

8.4 Pokud jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neúčinné, zbývající ustanovení těchto VOP tímto nebudou ovlivněna.
8.5 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi společností OKAN Trading spol. s r. o. a zákazníkem a platí v plném rozsahu, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Jakékoli jiné podmínky platí pouze tehdy, pokud byly společností Dubové řezivo písemně potvrzeny.

8.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2020.

DODATEK

Technické a Záruční podmínky společnosti OKAN TRADING s.r.o.,

Tyto podmínky upravují podmínky záruky a odpovědnosti za výrobky dodávané společností OKAN TRADING s.r.o. (dále jen „společnost“).

Společnost dodává výrobky výhradně z přírodního dřeva, jehož vlastnosti jsou dány jeho přirozenou povahou. Zákazník bere na vědomí, že charakteristika dřeva je nepravidelná a nepředvídatelná a přejímá odpovědnost za drobné nesrovnalosti jako jsou praskliny, rýhy, suky a to i později vzniklé či objevené.

Zájmem společnosti je spokojený zákazník a proto jsou veškeré dodávky řešeny na základě jeho pokynů, požadavků a objednávky. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je dodáváno v obvyklé kvalitě, dle volby společnosti a neposkytuje se záruka za žádné specifické vlastnosti.

Zákazník přebírá odpovědnost za zboží okamžikem převzetí a je v jeho zájmu a odpovědnosti, aby ho vhodně přepravoval, skladoval a ošetřoval. Toto může být zásadní pro pozdější vlastnosti zboží.

Podmínkou záruky a odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Společnost může poskytnout pokyny k dané údržbě, avšak ta závisí i na způsobu instalace a použití zboží.

Pokud není dohodnuto jinak, Instalace a použití zboží je zcela v odpovědnosti zákazníka s tím, že společnost neodpovídá ani za případné doporučení či návrhy, jež byly mezi ní a zákazníkem komunikovány. Pro bližší informace či pomoc s instalací může společnost zákazníkovi doporučit odbornou firmu.

Veškeré výrobky jsou dodávány v souladu s obvyklou kvalitou s ohledem na přírodní charakter materiálu. Kvalitu výrobku zákazník kontroluje a odsouhlasuje přezkoumáním vzorku, objednávkou a nejpozději převzetím zboží. Jakákoli pozdější reklamace nesouladu s objednávkou nelze uznat.

Výrobky jsou dodávané v souladu s objednanými rozměry s těmito technickými tolerancemi:

  •  řezivo z pily: odchylka 0,5mm až 1,5 cm
  •  řezivo polotovar, výrobek: odchylka 0,01 mm až 2 mm

Nad rámec shora uvedených odchylek je třeba počítat s přirozenou roztažností dřeva a dalšími vlastnostmi, jež se můžou v čase a prostředí měnit.

Společnost neodpovídá za vady způsobené třetími osobami či vyšší moci. V případě vad, za které společnost nedopovídá, je třeba vzít v potaz, že dodaní zboží je dodávané na míru a nelze jej vrátit ani částečně bez dohody se společností.

Na dodávané zboží se poskytuje záruka v souladu s vystaveným záručním listem, jinak záruka není.

Zákazník má právo reklamovat vady, pouze pokud vznikly vadnou výrobou ve výrobním procesu společnosti.

Provedením objednávky, zákazník potvrzuje, že se seznánil s těmito podmínkami a dalšími obchodními dokumenty společnosti, že s nimi souhlasí a že bere na vědomí, že dodávka a vztahy z ní vyplývající se jimi budou řídit. Jakékoli odchylné podmínky je možné sjednat pouze písemnou formou. Veškeré dotazy, komunikace, výhrady a poptávky učiněné v průběhu sjednávaní objednávky či po něm nebudou brány v potaz.

Platnost cenové nabídky je časově omezená na dobu trvání 3 měsíců, záloha před započetím výroby 50%, doplatek 50% je splatný při předání – převzetí dodáním zakázky k zákazníkovi. Doba výroby zakázky se stanovuje dle dohody a vytížení zakázky. Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě objednání dopravy se cena můžete nezávisle měnit podle skutečné váhy a rozměru zásilky a objemu balného. Oddělení výroby a technologie společnosti.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2020
OKAN TRADING, s.r.o.

Nabídka na míru

Rádi vám poradíme a vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte nám poslat poptávku.

zaslat poptávku

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník